NIACC vs. Viterbo University JV (Think Pink Night) (10-26-17)